2017-11-13

మేషరాశి

ద్వాదశ రాశులను బట్టి మానవుని జీవిత విశేషములను , మానవుల యొక్క గుణ గణాలను తెలుసు కోవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు తెల్పి యున్నారు .

మేషరాశి  : ఈ రాశికి అధిపతి కుజుడు ఈ రాశి లో జన్మించిన వారు దూరాలోచన లేనివారు , తొందర స్వభావము కలవారు . కోప మెక్కువ , సహనము, ఓర్పు తక్కువ కలవారు , వీరికి మిత్రులు తక్కువగా ఉందురు . క్షణ క్షణము అభిప్రాయములను మార్చుకొను చుందురు . . కొద్ది అమాయకత్వము కలిగిన వారు . పట్టుదల తక్కువ . వీరికి ఏదైనా సాధించ వలెనను కోరిక యుండదు . 

అల్ప సంతోషులు , ధైర్య , సాహసములు తక్కువ . ఉన్నంతలో తృప్తి చెందుతారు . లేని దాని గురించి ఆరాట పడుదురు . నిరాశ , నిస్పృహలకు లోనగుదురు . వీరు సాధారణముగా మధ్యస్తమైన ఎత్తు కలిగి చూచుటకు అందముగా కన్పింతురు . వీరితో స్నేహము చేసిన ఎక్కువ కాలము ఉండదు . వీరు ఎ పని చేపట్టిననూ మధ్యలో విడచి పెడతారు .

 వీరి జీవితములో రెండు లేక మూడు రంగములలో ప్రవేశము పొందిననూ ఏ రంగములోనూ సంపూర్ణమైన నైపుణ్యమును సాధించలేరు. ఎదుటి వారి మనస్తత్వమును ఎరిగి నడచుకొనే స్వభావము వీరిలో తక్కువ .వీరు అందరికి ఉపయోగ పడతారు , కానీ వీరికి అవసరం వచ్చినపుడు ఎదుటి వారిని ఉపయోగించు కొనే లౌకికము వీరికి తెలియదు  . తద్వారా వీరు మధన పడుదురు .


బ్లాగు మిత్రులందరికీ నా మనవి . దయచేసి ఈ బ్లాగు పోస్టులను షేర్ చెయ్యండి .
 

మేషరాశి

ద్వాదశ రాశులను బట్టి మానవుని జీవిత విశేషములను , మానవుల యొక్క గుణ గణాలను తెలుసు కోవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు తెల్పి యున్నారు . మ...