2017-11-13

మేషరాశి

ద్వాదశ రాశులను బట్టి మానవుని జీవిత విశేషములను , మానవుల యొక్క గుణ గణాలను తెలుసు కోవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు తెల్పి యున్నారు .

మేషరాశి  : ఈ రాశికి అధిపతి కుజుడు ఈ రాశి లో జన్మించిన వారు దూరాలోచన లేనివారు , తొందర స్వభావము కలవారు . కోప మెక్కువ , సహనము, ఓర్పు తక్కువ కలవారు , వీరికి మిత్రులు తక్కువగా ఉందురు . క్షణ క్షణము అభిప్రాయములను మార్చుకొను చుందురు . . కొద్ది అమాయకత్వము కలిగిన వారు . పట్టుదల తక్కువ . వీరికి ఏదైనా సాధించ వలెనను కోరిక యుండదు . 

అల్ప సంతోషులు , ధైర్య , సాహసములు తక్కువ . ఉన్నంతలో తృప్తి చెందుతారు . లేని దాని గురించి ఆరాట పడుదురు . నిరాశ , నిస్పృహలకు లోనగుదురు . వీరు సాధారణముగా మధ్యస్తమైన ఎత్తు కలిగి చూచుటకు అందముగా కన్పింతురు . వీరితో స్నేహము చేసిన ఎక్కువ కాలము ఉండదు . వీరు ఎ పని చేపట్టిననూ మధ్యలో విడచి పెడతారు .

 వీరి జీవితములో రెండు లేక మూడు రంగములలో ప్రవేశము పొందిననూ ఏ రంగములోనూ సంపూర్ణమైన నైపుణ్యమును సాధించలేరు. ఎదుటి వారి మనస్తత్వమును ఎరిగి నడచుకొనే స్వభావము వీరిలో తక్కువ .వీరు అందరికి ఉపయోగ పడతారు , కానీ వీరికి అవసరం వచ్చినపుడు ఎదుటి వారిని ఉపయోగించు కొనే లౌకికము వీరికి తెలియదు  . తద్వారా వీరు మధన పడుదురు .


బ్లాగు మిత్రులందరికీ నా మనవి . దయచేసి ఈ బ్లాగు పోస్టులను షేర్ చెయ్యండి .
 

2017-08-21

పంచ మహా పురుష యోగములు - 5 Lucky Yogasరుచక మహా పురుష యోగము
జన్మ లగ్నము నుండి కేంద్ర స్థానము లలో  కుజుడు స్వక్షేత్రము న గానీ, ఉచ్చ స్థానము లో గానీ ఉన్నప్పుడు  రుచక యోగము ఏర్పడును . ఇటువంటి యోగములో పుట్టిన వారు ఉన్నత పదవులను పొందెదరు. అధికారులు అగుదురు , సైన్యాధ్యకులు గా సైన్యమునకు ఆధిపత్యము వహింతురు విద్యుత్తు రంగములో పెను మార్పులను తీసుకు రాగలరు . రక్షణ శాఖల యందు , ఇంజనీరింగు శాఖల లోను , ఉన్నత అధికారమును పొందుతారు .
పెద్ద , పెద్ద వైద్యులు గా పేరు పొందుటయే కాక శస్త్ర చికిత్స నిపుణులు గా పేరు గాంచెదరు .

భద్ర మహా పురుష యోగము
జన్మ లగ్నము నుండి కేంద్ర స్థానము లలో బుధుడు  స్వక్షేత్రము న గానీ, ఉచ్చ స్థానము లో గానీ ఉన్నప్పుడు భద్ర యోగము ఏర్పడును .ఇట్టి యోగమున జన్మించిన మానవులు గణిత శాస్త్రము నందు మేధావులు , ఆర్ధిక శాస్త్ర నిపుణులు అగుదురు .వీరు బ్యాంకుల యందును , ఆర్ధిక సంస్థల లోనూ ఉన్నత పదవులు అలంకరింతురు. . పండితులుగా రాణింతురు. పూజ్యత , ధన సమృద్ధి కలిగినవారు  .

హంస మహా పురుష యోగము
జన్మ లగ్నము నుండి కేంద్ర స్థానము లలో  గురుడు స్వక్షేత్రము న గానీ, ఉచ్చ స్థానము లో గానీ ఉన్నప్పుడు హంస యోగము ఏర్పడును . ఇలాంటి యోగమున  పుట్టిన మానవులు , దయా గుణము కలవారు, ధర్మ స్వభావము కలవారు , పండితులు , పరోపకారము చేయువారు . రాబోయే తరాల వారికి కలుగు మేలును గురించి నూతన విషయములను కనిపెట్టువారు , దైవత్వము కలవారు ,గొప్ప అధికారము కలిగి ఉన్నత స్థానములను పొందుదురు .

మాలవ్య మహా పురుష యోగము
జన్మ లగ్నము నుండి కేంద్ర స్థానము లలో  శుక్రుడు స్వక్షేత్రము న గానీ, ఉచ్చ స్థానము లో గానీ ఉన్నప్పుడు  మాలవ్య యోగము ఏర్పడును . ఈ యోగములో పుట్టిన వారు కళా రంగమును అభి వృద్ది చేయువారు , గొప్ప కళాకారులుగా పేరు సంపాదింతురు. మంచి గృహ యోగము కలిగి సర్వ సుఖములు అనుభవింతురు . భోగములు అనుభవించు వారు ఆభరణ ప్రేమికులు , మృదు స్వభావి ,, సంగీత , సాహిత్య రంగములలో , నటనా రంగములలో విశేష గుర్తింపు పొందెదరు .

శశ మహా పురుష యోగము
జన్మ లగ్నము నుండి కేంద్ర స్థానము లలో శని స్వక్షేత్రము న గానీ, ఉచ్చ స్థానము లో గానీ ఉన్నప్పుడు  శశ  యోగము ఏర్పడును .  ఇటువంటి యోగమున జన్మించిన మానవులు సాధారణ కుటుంబము లో జన్మించిన వారైనా జీవితములో అత్యునత స్థాయిని పొంద గలరు . వీరు స్వయం శక్తి తో ఉన్నత శిఖరము లను అధిరోహించెదరు .ఇట్టి వారు రాజకీయము లందు రాణింతురు. ఈ యోగ ప్రభావముచే ఉహించని విధంగా ఉన్నత పదవీ యోగము కలుగును . వీరు విశేష ధనమును పొంది భోగ భాగ్యములను అనుభవింతురు . పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలను స్థాపించి వ్యాపార వేత్తలుగానూ ,విశేష  కీర్తిని సంపాదిస్తారు.
  

2017-08-16

నవ రత్నములు – విశేషములు 1 ( కెంపు)

జాతకము నందున్న దోషము లను తెలుసు కొని రత్నము లు ధరించుట వలన గ్రహ దోషము లు తొలగి దీర్గాయు రారోగ్త్యములు ,అభివృద్ది , ధన సమృద్ధి కలిగి మానవుడు సుఖ సంతోషములను పొందును .
సూర్య భగవానుని ప్రతి రూపమే కెంపు . ఈ కెంపును ధరించుట వలన ధైర్య సాహసము లు పెరుగును . గట్టి పట్టుదల కలిగి అనుకొన్నది సాధించ గలరు . రాజకీయము లందు రాణించెదరు . సంఘం నందు గౌరవ మర్యాద లు పెరుగును . సాన పట్టిన కొలది కాంతి వంతము గా ఉండే కెంపు చాలా ప్రశస్త మైనది. శ్రీలంకలో దొరుకు కెంపు చాల ప్రశస్త  మైనదని అందురు .

ఈ కెంపు లలో మాణిక్యము,  పద్మ రాగము , సౌగందిక,ము , కురు విందము , మాంసగంధి, నీలగంధి, లాలు గంధి అను పేర్లు కలవు .ఇది ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది . బీటలు , పగుళ్ళు లేని కెంపును ధరించుట మంచిది .
సరియైన కెంపును అగ్ని లో పెట్టి కాల్చి ననూ పగలదు. చల్ల బడగానే బూడిద రంగును పొందును . కొంత సేపటికి ఆకు పచ్చ రంగుతో కనపడును . పూర్తిగా చల్లబడి నపుడు . ఉదయించు సూర్యుని వలె ఎరుపు రంగును పొందును .
ఈ విధమైన కెంపు ప్రసిద్ధ మైనది.
రత్నములు ధరించుట కు వివిధ రకముల పద్దతుల ను అనుసరించు చున్నారు.
నవ గ్రహము లకు రాజు సూర్యుడు కనుక సంఖ్యా శాస్త్రము ప్రకారము 1 సూర్యుని సంఖ్య.
1 , 1 0, 19, 28 తేదీ లలో జన్మించిన వారు.,  కృత్తిక , ఉత్తర , ఉత్తరాషాడ , నక్షత్రము లలో జన్మించిన వారును , మరియు సింహ రాశి , సింహ లగ్నములలో జనించిన వారు ఈ రత్నమును ధరించుట మంచిదని మహర్షులు చెప్పితిరి           

2017-08-07

నిషిధ్ధ నవమీ త్రయం

 నిశిధ్ధ నవమి అంటే ఎమిటి ?
నిషిద్ధము అంటే విడచి పెట్టబడునది అని అర్ధము .
నవమీ త్రయము అనగా ఎదైనా ఒక తిధి నుండి తొమ్మిదవ తిధి , ఒకనక్షత్రము నుండి తొమ్మిదవ నక్షత్రము , ఒక రోజు నుండి తొమ్మిదవ రోజు వీటినే నవమీ త్రయము అని అంటారు.

ముఖ్యమైన పనులకొరకు , వివాహాది సంబంధములుకు ప్రయాణమై వెళ్ళునపుడు, కొత్త పెల్లి కూతురు, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు, అలాగే చంటి బిడ్డతో తొలిసారి అత్తవారింటికి వెళ్ళునపుడు, తిరిగి ప్రయానము చేయాల్సి ఉంటే అలాంటి సమయములో పైన తెలిపిన విషయములను తప్పక పాటించాలి.


ప్రయాణమై బయలుదేరిన తిధి నుండి తొమ్మిదవ తిధి, బయలు దేరిన రోజునుండి తొమ్మిదవ రోజు, బయలుదేరిన నక్షత్రము నుండి తొమ్మిదవ నక్షత్రమున తిరుగు ప్రయాణము చెయ్యకూడదు. దీనినే నిషిద్ద నవమీ త్రయము అని అందురు. అట్లు చేయుట వలన అశుభము కలుగును.

2017-08-06

రుద్రాక్షలు – ఫలితములు

రుద్రాక్షలు ఫలితములు
భారత దేశములో రుద్రాక్షలను ధరించుట అనాదిగా ఉన్నది . పూర్వకాలము నుండి  మునులు,  మహర్షులు రుద్రాక్షలను ధరించడం గురించి పురాణము ల ద్వారా తెలియు చున్నది .

రుద్రుని ( శివుని కన్నుల ) యొక్క అక్షము నుండి పుట్టినది గాన దీనికి రుద్రాక్ష అని పేరు వచ్చింది . మనకు లభించు చున్న రుద్రాక్షలలో ఏకముఖి నుండి మొదలుకొని అనేక ముఖములు గల రుద్రాక్షలు ఉంటున్నాయి .
రుద్రాక్ష శివుని స్వరూపము . ముఖ్యముగా శివుని ఆరాధకులు , శివ భక్తులు రుద్రాక్ష ను ధరించుట మంచిది . అంతే కాకుండా రుద్రాక్షను ధరించుట వలన సకల పాపాలు నశిస్తాయి . భగవత్ అనుగ్రహము తొందరగా కలుగుతుంది .
ఏ ముఖము కలిగిన రుద్రాక్ష ఎలాంటి ఫలితమును ఇస్తుంది . అనే విషయమును తెలుసుకుందాం .
ముఖము
స్వరూపము
ఫలితము
ఏక ముఖి
శివ స్వరూపము
బ్రహ్మ హత్యా దోషము తొలగును
ద్వి ముఖి
పార్వతి పరమేశ్వరులు
గోవధాది దోషము పోవును
త్రి ముఖి
అగ్ని స్వరూపము
జన్మాతః పాపములు నశించును
చతుర్ముఖి
బ్రహ్మ స్వరూపము
నరహత్యా పాపము తొలగును
పంచ ముఖి
కాలాగ్ని రూపము
వెడలని పాపము నశించును
షణ్ముఖి
గుహుని స్వరూపము
భ్రూణ హత్యాది పాపము పోవును
సప్త ముఖి
అనంత రూపము
దొంగతనము చేసిన పాపములు
అష్ట ముఖి
వినాయక రూపము
అసత్యము వలన కలిగిన పాపములు
నవ ముఖి
భైరవ రూపము
శివ సన్నిధికి చేర్చును
దశ ముఖి
విష్ణు స్వరూపము
భూత , ప్రేత , పిశాచ భాధలు నశించును
ఏకాదశ ముఖి
రుద్రా స్వరూపము
యజ్ఞా ఫలము కలుగును
ద్వాదశ ముఖి
సూర్య స్వూపము
సమస్త రోగములు నశించును
త్రయోదశముఖి
లక్ష్మీ స్వరూపము
సమస్త కోరికలు తీరును
చతుర్దశ ముఖి
శ్రీకంట స్వరూపము
సత్ సంతానము కలుగును


2017-07-02

కుజ గ్రహ సమస్యలు - పరిష్కారము

కృష్ణ అంగారక చతుర్ధశి వ్రతం .
ఈ వ్రతం కుజ గ్రహ దోషములతో భాధలు పడేవారు ఆచరించదగిన వ్రతము .
ఎన్ని సంబంధములు చూసినా పెండ్లి సంబంధములు కుదరని వారు , వివాహము ఆలస్యము అగుచున్నవారు , వివాహానంతరము భార్యా భర్త మధ్య సయోధ్య లేనివారు,  మరియు తగవులు , పోలీసు కేసులు , కోర్టు దావాలలో ఇరుక్కున్నవారు , ఆర్ధిక విషయములలో , భూమి సంబంధ వ్యవహారములలో నష్టములు ఏర్పడిన వారు , విపరీతమైన అప్పుల భాధతో ఇబ్బంది పడువారు ఈ వ్రతమును ఆచరించుట వలన సమస్యలు పరిష్కారము కాగలవు .

అంగారక చతుర్ధశి వ్రతము అనగా చతుర్ధశి మంగళవారము తో కూడి వచ్చినపుడు ఈ వ్రతమును చెయ్యాలి .అయితే చాలా మంది పూర్ణిమ ముందు వచ్చు చతుర్ధశి తో కూడిన మంగళ వారము రోజున ఈ వ్రతమును చేయు చున్నారు . అది తప్పు . 

ఎందుకంటే కృష్ణ పక్షములో మంగళ వారముతో కూడిన చతుర్ధశి రోజున మాత్రమే ఈ వ్రతమును ఆచరించాలి . పేరులోనే ఉన్నది కదా? కృష్ణ అంగారక చతుర్ధశి వ్రతం అని.  ఈ వ్రతము ఆచరించుటకు అన్ని మంగళ వారములు పని చేయవు . సంవత్సరానికో లేక రెండు మూడు సంవత్సరాలకో ఒక సారి మాత్రమే బహుళ పక్షములో చతుర్ధశి తో కూడిన మంగళ వారము వస్తుంది . గమనించ గలరు .  

2017-06-28

గృహ నిర్మాణ స్థలము

1 . గృహము నిర్మించ బోయే స్థలము ఎట్లు ఉండాలి .
గృహము నిర్మించ దలచిన స్థలము చతురస్రముగా గాని , దీర్ఘ చతురస్రముగా గానీ ఉండాలి . గట్టిగా ఉన్న స్థలములు అనువైనవి . ఎత్తైన నేలలు మంచివి .

2. గృహ నిర్మాణమునకు పనికిరాని  స్థలములు ?
త్రికోణ ఆకారము, డైమండ్ ఆకారము , కోణములు ఎక్కువ , తక్కువ ఉన్న స్థలములు , వృత్తా కారముగా ఉన్నవి , మెత్తటి నేలలు, విదిక్కులకు తిరిగి ఉన్న స్థలములు, ఉబుకు నేలలు, గుల్ల నేలలు గృహ నిర్మాణము నకు పనికిరావు . 

గృహము నిర్మించబోయే వారు మొదట స్థల పరిశీలన జరిపించాలి . ఎవరైనా ఇంజనీరును గానీ , సిద్ధాంతిని గానీ సంప్రదించి  దిక్సూచి ని ఉపయోగించి దిక్కులకు సరిపోయే విధంగా స్థలాన్ని చతురస్రముగా లేక దీర్ఘ చతురస్రముగా మార్కింగు చేయించాలి . తదుపరి ఆ స్థలం చుట్టూ ప్రహారి నిర్మించాలి .

 గట్టివి , కంకర నేలలు అయితే మంచిదే . కానీ ఈ కాలములో అందరికి అనువైన స్థలములు దొరకుట కష్టము .అలాంటివారు ఇసుక నేలలు, మెత్తటి నేలలు, ఉబుకు నేలలు మరి ఇతర నేలలు ఉన్నప్పుడు గృహనిర్మాణము చేయ దలిస్తే ముందుగా స్థలమును ఆరడుగుల లోతు వరకు తవ్వి మట్టిని తీసేయాలి . వ్యవసాయ భూమి లో మట్టితో గానీ , కంకరతో నింపాలి . ఈ విధముగా చేయుట వలన ఇంటి యొక్క అడుగు భాగము గట్టిగా ఉంటుంది . మరియు వాస్తు ప్రకారము కూడా మంచిది .

గృహ నిర్మాణ కర్త ఒక మంచి శుభ ముహూర్తము ఏర్పాటు చేసుకొని శంఖుస్థాపన చేయాలి .దీనినే గృహారంభము అంటారు . గృహారంభ ముహూర్త విశేషములు ఈ విధంగా ఉన్నాయి .

గృహారంభ ముహూర్తము నకు వృషభ చక్రశుద్ది ,4, 8 , 12 స్థానముల శుద్ది ముఖ్యముగా చూడాలి .
వృషభ చక్రము :సూర్యడు ఉన్న నక్షత్రము నుండి ముహూర్తము పెట్టుకొన్న రోజున ఉన్న నక్షత్రము వరకు లెక్కించగా వచ్చు సంఖ్యను బట్టి ఫలితములు ఇలా ఉంటాయి .

సూరుడున్న నక్షత్రము నుండి మొదటి 1, 2 ,౩ నక్షత్రములు మృత్యువు ను కల్గించును , 4 . 5 , 6 ,7 నక్షత్రములు చెడుకాలము{ దుర్దశ }, 8 ,9 , 10 ,11 ధైర్యమును కల్గించును , 12, 13 ,  14 భ్రమణము{ ఇక్కడ భ్రమణము అంటే సంచారము ) ను, 15 , 16 , 17 ,18  ధనమును ప్రసాదించును . 19, 20 , 21 ,22 ధాన్య సంపదను 23 , 24 , 25 సంపద వృద్ధి జరుగును 26 , 27 , 28 పశు వృద్ధి జరుగును .

ఈ విధముగా వృషభ చక్రఫలితములు తెలుసుకొని చక్కని ముహూర్తము నిర్ణయము చేసుకొని గృహ నిర్మాణము ఆరంభించాలి .

మేషరాశి

ద్వాదశ రాశులను బట్టి మానవుని జీవిత విశేషములను , మానవుల యొక్క గుణ గణాలను తెలుసు కోవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రవేత్తలు తెల్పి యున్నారు . మ...